Københavns Sejlklub


Bådene
Boats
Medlemskab
Membership
Links
Links
Medlemmer
Members
Sejlads & vejr Site Map
Hvem er vi?  •  Indmeldelse  •  Kontakt  •  Medlemsvilkår  •  Regler  •  Vedtægt
ENGLISH

Medlemsvilkår

Introduktionstilbud

Vi fortsætter de sidste års succes med et introduktionstilbud, hvor du kan sejle fra indmeldelsen og sæsonen ud for kr. 5.000. Du skal have Duelighedsbevis og kunne sejle med sejl. Ved tilmelding inviteres du på en introduktionstur på Øresund, hvor vi sætter en havn som destination. Turen bruges til at lære båden at kende og for at give dig en mulighed for at prøve om du er klar til at være på egen hånd med egne gaster.
Ønsker du ikke at fortsætte i næste års sæson, stopper dit medlemsskab ved sæsonen/årets udgang. Vil du gerne fortsætte, skal du betale indskud og et årligt kontingent. Se medlemsvilkår herunder.
Et medlem (skipper) skal
 • være myndig,                          så du som skipper kan drages til ansvar
 • have duelighedsbevis,                 så vi sikrer, at du har de grundlæggende færdigheder
 • kunne sejle en sejlbåd,                    så vi sikrer, at du kan håndtere sejl og motor
 • stille indskud,                                         til at frikøbe et tidligere medlem
 • betale kontingent,                                      som er dit bidrag til drift og vedligehold
 • have Internet-adgang                                    for at kunne reservere bådene
 • have E-mail                                                          for at kunne kommunikere med os
 • deltage i forårsklargøringen i 6-8 timer                    hvor du påtager dig en veldefineret opgave.
   
 • Københavns Sejlklub accepterer elever fra Københavns Sejlerskole med duelighedsbevis. Ingen får lov at sejle vore både, FØR de har sejlet en introduktionstur med et bestyrelsesmedlem. På denne tur gennemgås sikkerheden om bord, hvordan båden sejles og du vurderes naturligvis for, om du og vi er trygge ved din håndtering af sejladsen. Mangler du erfaring eller er lidt ’rusten’, men agerer fornuftigt, fortsætter vi nok introduktionen over et par sejladser mere.
  Når medlemskab accepteres,
 • skal der fremlægges dokumentation på din duelighed
 • skal der betales kontingent og indskud.
  • Indskuddet udgør pr. 01.11.2018 kr. 6.327. Justeres årligt efter bådenes værdi.
  • Kontingentet udgør de fleste år ca. kr. 10.000 for hele sæsonen. Betalt i 2 rater.
  • Starter du senere betaler du forholdsvis mindre kontingent.
 • Udmeldelse kan kun ske til årets udgang og fritager for efterfølgende års kontingent.
 • Indskuddet tilbagebetales først, når et nyt medlem indtræder.

 • De forskellige medlemsstatus.
   

  Gast

  En gast er enten en kommende skipper eller en skippers faste gast. En gast er kontingentfri.

  Gasten kan under skippers ansvar udføre alle opgaver om bord. Gasten skal sejle i klubben en gang i hver sæson for at bevare sit medlemskab.

  Optagelse

  Et af følgende kriterier skal opfyldes for optagelse på listen:

  1. Man er elev fra Københavns Sejlerskole med duelighedsbevis i sejl.
  2. Man har duelighedsbevis og erfaring i sejlads med sejl.
  3. Man er en skippers faste gast. Hver skipper kan have en (1) fast gast.
  Deltagelse i klubben

  Gasten får adgang til klubbens web og kan selv tilmelde sig arrangerede klubaftener og arbejdsarrangementer.

  En gast forventes at blive optaget som skipper senest ved begyndelsen af tredje sæson fra gastens start i klubben. Sker dette ikke vil gasten som udgangspunkt blive ekskluderet.


  Undtaget fra dette er, hvis man er en skippers faste gast eller man er optaget på venteliste som skipper og der ikke er frie pladser. Gasten ekskluderes ved sæsonens slutning, hvis gasten ikke i løbet af en hel sæson har deltaget i en klubaften eller været gast hos et aktivt medlem.
  Venteliste

  Her registreres gaster, som kvalificerer sig til at blive skipper, når der ikke er ledig plads som skipper eller, hvor gasten har udtrykt ønske om optagelse til et specifikt tidspunkt senest ved begyndelsen af tredje sæson fra gastens start i klubben.

  Der optjenes anciennitet på denne liste, men ved afvisning af tilbudt medlemsskab flyttes man til laveste anciennitet.

  Skipper

  Skipper - er en indskyder, der betaler kontingent. Skipperen har stemmeret ved generalforsamlingen. Skipperen kan reservere en båd iht. reservationsreglerne. Skipperen har pligt til at deltage i sæsonklargøring af bådene.

  Skipper på orlov - kan man være i en eller to på hinanden følgende sæsoner. Skipperen overdrager pr. sæson retten til bådreservation og pligten til at betale kontingent til en midlertidig skipper, men hæfter indtil da for kontingentet. Indskuddet forbliver i klubben under orloven. Skipperen på orlov beholder sin stemmeret ved generalforsamlingen.

  Midlertidig skipper - er en gast, som er skipper mens et medlem tager orlov og dennes plads lånes for et år ad gangen. Gasten skal have duelighedsbevis ved accept af sin skipperplads. Gasten skal ikke foretage indskud, men stille depositum svarende til forsikringens selvrisiko og betale kontingent. Den midlertidige skipper har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Gasten har fortrinsret til ledig skipperplads, men skal ellers returnere til ventelisten med højeste anciennitet. Den midlertidige skipper oppebærer samme rettigheder og pligter som en skipper.

  For alle medlemmer gælder at navn, adresse, telefonnumre og e-mail adresse skal stilles til de øvrige medlemmers rådighed for kontakt om bådene. Medlemmet tildeles et login og et password, som giver adgang til medlemssiderne. Med dette login gives forskellige rettigheder som gast, skipper og bestyrelsesmedlem.

  Alle skippere er forpligtiget, mens gaster er velkomne, til at deltage i den årlige klargøringsopgave af bådene.

  til sidens top    |    WebMaster